Ochrana osobných údajov

na webových stránkach www.bohosluzby.sk (ďalej len "Webové stránky")

I. Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Ing. Emil Jakubík – 2nd sight, IČO: 36914185, so sídlom Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava (ďalej len: "Prevádzkovateľ").
 • Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
  • adresa: Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava
  • e-mail:
  • telefón: +421 948 220 456
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu návštevník Webových stránok poskytol postredníctvom webového prehliadača.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zobrazovaní internetovej reklamy podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Zobrazovanie internetovej reklamy.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ neuchováva osobné údaje.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

Príjemca osobných údajov:

 • spoločnosť Google Ireland Limited, ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s právnými predpismi Írska
  Registračné číslo: 368047
  IČ DPH: IE6388047V
  sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

VI. Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje.

Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone má návštevník:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • ďalej má právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť; novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2023