Liturgia

Slovo „liturgia“ pôvodne znamenalo „verejné dielo“, „služba v mene ľudu alebo v prospech ľudu“.

V Novom zákone sa liturgiou označuje:

 • slávenie Božieho kultu (bohoslužby),
 • ohlasovanie evanjelia,
 • činorodá láska.

Slovo „liturgia“ má aj iné významy:

 • forma a obsah bohoslužobných slávností – predpísané úkony a obrady,
 • vonkajšie formy výkonu bohoslužby, teda bohoslužobný poriadok (v evanjelických cirkvách),
 • eucharistická bohoslužba (božská liturgia u východných cirkví, resp. svätá omša u katolíckej cirkvi),
 • liturgia hodín (spoločná modlitba breviára v rímskokatolíckej cirkvi)

Kresťanská liturgia (bohoslužba) sa chápe ako:

 • odpoveď viery a lásky na duchovné požehnania Boha Otca
 • velebenie za dar Ducha Svätého (adoráciou, chválou a vzdávaním vďaky)
 • prinášanie Bohu Otcovi „obety z jeho vlastných darov“
 • prosba o zoslanie Ducha Svätého, požehnanie